Neue Accessoires

Kopfladdärnli

S git wider e huufe neui Sache im „Fasnachtsatelier d Frau Fasnacht“ z.B. Kopfladdärnli (au fir dihaime ins Regal z stelle…) oder praggtischi Däschli fir an d Fasnacht!

Accessoires

 

Auge

Lueg eifach verbi (am beschte gisch vorhär kurz bscheid…).
Liebi Griessli us em Atelier 

Larveatelier „d’Frau Fasnacht“
Elisabeth Gröflin
Blotzheimerstrasse 30, 4055 Basel
Tel.: +41 (0)61 321 95 18  Mobile: +41 (0)79 272 60 06